Резиденция дядо Ради
 
„Миналото остава, бъдещето е неизбежно. 
Да направим живота по-добър Днес” 
/ Леонардо Да Винчи /
 
Добре дошли в Частен дом за стари хора "Резиденция дядо Ради" в гр. Хисаря.
БЛАГОДАРИМ ВИ, че предпочетохте нас!
 

На разположение на домуващите са самостоятелни стаи с тераси, единични, с по 2 и с по 3 легла и ВИП апартамент. Стаите в "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЯДО РАДИ" са уютни, светли и просторни. Всяка от тях разполага със собствен санитарен възел, гаредероб, климатик и телевизор. Осигурени са функционални масажни легла, хидро-масажни вани, закрит басейн с минерална вода, кислородни апарати, аспиратор и необходимите консумативи за поддържане и/или подобряване здавословното състояние на домуващите.

Стаите на партера са специализирани за трудноподвижни хора . "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЯДО РАДИ" предлага 24 часови професионални медицински грижи за възрастни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Освен най-добрата грижа за тях, ние осигуряваме спокойствие за близките и роднините на домуващите.

Ограничаваме социалната изолация, зареждаме с емоционална и духовна подкрепа.

За Хисаря

Град Хисаря разполага с горещи лечебни извори и чист въздух, с много паркове и градини. На територията на града бликат 22 извора с различна физико-химична характеристика и температура, която варира от 41 до 52 градуса. Съчетанието на мек климат, термоминерални извори превръщат града в притегателен център за лечение и отдих. Минералните води се използват за лечение на хронични заболявания на храносмилателната и ендокринни системи, опорно-двигателния апарат, периферната нервна система. Чрез упражнения за подобряване функцията на опорно-двигателния апарат, на дихателната и сърдечно-съдовата система се подобрява качеството на живот, така и неговата продължителност. Локацията му е изключително удобна:  
Хисар - Камилите
               
  • София- Хисаря- 175 км. за около 2 часа. 
  • Пловдив- Хисаря- 44 км. за около 50 минути.
  • Варна- Хисаря- 362 км. за около 5 часа. 
  • Бургас- Хисаря- 257 км. за около 3 часа и 30 минути.
  • В. Търново- Хисаря- 141 км. за около 2 часа. 

 

Благодарим Ви за доверието!

Мотото ни е: Спокойствие, Удобство и Достойнство.

 

ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ,, РЕЗИДЕНЦИЯ ДЯДО РАДИ“

 

При осъществяване на своята дейност, свързана с управление на човешки ресурси, сключване и изпълнение на договори с контрахенти и водене на финансово-счетоводна отчетност, Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105,  действа в качеството си на администратор на лични данни, като извършва действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни и определя целите и средствата за обработване на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент за защита на данните), Закон за защита на личните данни и приложимото законодателство в сферата на социалното подпомагане.

При осъществяване на дейността си като социален институт Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105 действа в качеството си на обработващ съгласно чл. 4, пар. 8 от Регламента, като осъществява дейност по предоставяне на социални услуги, във връзка с което обработва лични данни на ползвателите на услугите - настанените в дома възрастни хора.

 

Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни:

Име: Тошко Петров, управител на Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от,,Меди Корект'',

ЕИК: 201901105

Адрес за кореспонденция: гр. Хисаря, 4180, ул. Илин Паунов №7

Телефон за контакт: 087 933 7996;  0877733307.

E-mail: kantora_pld@abv.bg

 

Субектите на лични данни могат да се обръщат към длъжностното лице по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Защитата на личните данни, тяхната сигурност и поверителност е от изключителна важност за Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да Ви предостави по достъпен начин информация за целите и начините, по който ние обработваме личните Ви данни, както и да Ви запознае с правата Ви като субекти на лични данни.

 

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“), като физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име; идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 

Какво представлява обработването на лични данни?

Обработване на лични данни представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Чии лични данни събираме и обработваме?

Ние събираме и обработваме лични данни на кандидати за работа, работници, служители и членове на техните семейства, изпълнители по граждански договори, контрагенти, дарители и потребители - ползватели на социални услуги.

 

 

 

На какво основание събираме и обработваме Вашите лични данни?

Събираме и обработваме личните Ви данни само и доколкото е приложимо някое от следните условия:

● налице е съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;

● обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, респективно за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

● обработването е необходимо за спазването на наше законово задължение;

● обработването е необходимо за защита на Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;

● обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или интересите на трета страна, освен в случаите, когато преимущество имат Вашите интереси или основните права и свободи, които изискват защита на личните данни;

● обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес.

 

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Във връзка с предоставянето на социални услуги, управлението на човешките ресурси, воденето на финансово-счетоводна отчетност и изпълнението на определени законови задължения събираме и обработваме следните категории данни, чрез които пряко или непряко може да се идентифицира едно физическо лице:

● данни за физическата идентичност - три имена, ЕГН/ЛНЧ, данни за номер и дата на издаване на документ за самоличност, постоянен и настоящ адрес, месторождение;

● данни за здравословно състояние - данни, идентифициращи общия здравен статус на лицето, включително специфични заболявания;

● данни за трудова дейност и образование – информация за вид и степен на притежавано образование, предишен трудов опит, трудов и осигурителен стаж;

● данни за семейна идентичност – информация за семейно положение, деца и родствени връзки;

● данни за икономическа идентичност - данни за банкови сметки, за финансово състояние, в частност данни за финансови задължения, данни за имотно състояние, спестявания, размер на пенсия/рента;

● данни за търговска дейност - данни за пълномощия и качество на лицето (вид законен представител, пълномощник, съдружник/управляващ съдружник в дружество); данни за притежавани дялове и акции;

● данни за професионални качества, умения и навици;

● данни за наличие или липса на съдебно минало.

● контактни данни - e-mail, телефон за контакт.

 

Обемът лични данни, който събираме и обработваме за всяко отделно физическо лице -кандидати за работа, работници, служители и членове на техните семейства, изпълнители по граждански договори, контрагенти, дарители и потребители - ползватели на социални

услуги, се различава в зависимост от съответните основания и цели на обработване на неговите данни.

В хода на трудовото правоотношение и във връзка с изпълнение на задължения съгласно трудовото и осигурителното право събираме и обработваме данни за здравословното състояние, семейната, икономическа и социалната идентичност на членовете на нашия екип.

Не събираме и не обработваме лични данни, разкриващи раса и/или етнически произход, политически възгледи, религиозни и философски убеждения, генетични данни и данни,

свързани със сексуалния живот и/или сексуалната ориентация.

 

Кога и защо събираме и обработваме Ваши лични данни?

Основните дейности и цели, свързани с обработване на лични данни, са:

Подбор на персонал и управление на човешките ресурси.

Ако кандидатствате за работа при нас и се присъедините към нашия екип, ще обработим личните Ви данни за една или повече от следните цели:

● Подбор на документи на кандидати за работа, селектиране и представяне на подходящите за свободните работни позиции кандидати;

● Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;

● Изготвяне на заповеди за назначаване и освобождаване и длъжностни характеристики, поддържане и съхраняване на трудови досиета;

● Провеждане на периодични атестации, организиране на обучения и квалификации;

● Изпълнение на наши задължения като работодател съгласно трудовото и осигурителното право.

 

Предоставяне на социални грижи на потребителите

Лични данни на настанените в дома лица се събират и обработват при:

● приемане на документи, сключване на договор и настаняване;

● оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове;

● медицински и социални грижи;

● съдействие при задоволяване на ежедневни потребности и ползване на административни услуги;

● организиране на лични контакти и други.

 

Взаимоотношения с контрагенти

Обработваме лични данни на контрагенти (доставчици на стоки и услуги) и/или техни представители в хода на:

● Преддоговорни отношения;

● Сключване, изпълнение и прекратяване на договори и правоотношения;

● Изпълнение на наши задължения, свързани с възлагане на обществени поръчки;

● Споделяне на информация за промени в политики, правила и общи условия, създавани и прилагани от нас;

● Обработване и изпращане на заявки до доставчици;

● Издаване на фактури и изпълнение на други наши задължения съгласно Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове - за целите на воденето на счетоводна отчетност.

 

Съдействие на публични органи

При изисквания за предоставяне на лични данни и представяне на релевантни документи на публични органи в съответствие с правното им задължение за изпълнение на техни публични функции и обществени задачи, може да предоставим Ваши лични данни на съответния публичен орган - Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита от

дискриминация, ИА “Инспекция по труда”, Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане, Министерство на вътрешните работи, органи на местна власт, органи на съдебна власт и други.

 

Упражняване и защита на правни претенции

Във връзка с действия по установяване, упражняване или защита на правни претенции, включително събиране на вземания, пред компетентен съд и/или арбитраж, може да събираме и обработваме Ваши лични данни при подаване, респективно при отговор на жалби, сигнали, искове и други към компетентните държавни и съдебни органи. При тези дейности можем да предоставим Ваши лични данни на адвокати, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, медиатори и органи на съдебна власт.

 

Администриране на настоящия уеб сайт

Когато посещавате насшия уеб сайт и/или използвате наличните в сайта функционалности и услуги определени Ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове - т.нар. Бисквитки (Cookies) на Вашето устройство.

Данните Ви могат да се използват от нас за анализ на трафик, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за

потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране.

Повече информация за използваните в ншия уеб сайт Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на уеб сайта можете да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за личните данни, Политика за ползване набисквитки.

 

Пред кого разкриваме личните Ви данни?

Предоставяме ограничен и контролиран достъп до лични данни само на тези наши служители, които имат задължение да обработват конкретен обем от лични данни в изпълнение на трудовите си функции.

Може да разкрием определен обем от Вашите лични данни пред наши контрагенти, съдействащи при изпълнението на законови задължения, управлението и осъществяването на конкретни работни процеси и преследване на определени наши легитимни интереси.

Такива контрагенти могат да бъдат служби по трудова медицина, финансови институции (банки), застрахователи, адвокати, контрагенти, осъществяващи системна и техническа поддръжка на информационни и комуникационни технологии и други. Осъществяваме

взаимоотношения единствено с партньори, които са в състояние да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за законосъобразно обработване и защита на личните данни и правата Ви като субекти на тези данни.

В определени случаи може да предоставим Ваши лични данни при оказване на съдействие

на публични органи - в съответствие с правното им задължение за изпълнение на техни

публични функции и обществени задачи. Личните Ви данни могат да бъдат разкрити пред публични органи, когато това е необходимо и за целите на националната сигурност и в обществен интерес.

Напускат ли личните Ви данни територията на страната?

Към датата на публикуване на настоящото Уведомление Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, като не се извършва предоставяне на данни в друга държава, включително държава извън Европейския съюз и Европейското Икономическо Пространство. При възникване на необходимост от трансфер на данни ще гарантираме спазването на всички законови изисквания.

 

Как защитаваме личните Ви данни?

Защитата на личните Ви данни и информационната сигурност са сред основните приоритети на Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105. Въвеждаме и прилагаме подходящи и адекватни технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви

данни. Всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията.

Служителите ни са запознати с действащото законодателство и вътрешните политики, свързани със защитата и обработването на лични

данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност.

 

За какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

Спазваме законовите срокове за съхранение на лични данни и документи, съдържащи лични данни, като съхраняваме на хартиен носител и в електронен вид определени документи и/или записи.

По отношение на документите и данните, за които законодателството не е определило задължителни срокове за съхранение, прилагаме индивидуални критерии за определяне на

необходимия срок на съхранение. Сроковете се определят съобразно количеството, вида и чувствителността на личните данни, потенциалните рискове за вреди, целите на обработване и възможността за постигане на тези цели с други средства.

Данните, събирани и обработвани на основание изричното Ви съгласие се съхраняват до оттегляне на даденото съгласие, освен в случаите, когато имаме друго правно основание за тяхното съхранение и обработване.

 

Какви са Вашите права като субекти на лични данни?

Като субекти на лични данни Вие имате следните права:

● Право на достъп - имате право да получите потвърждение, че Ваши лични данни се обработват, както и да изискате и получите информация за целите на обработването;  категориите обработвани лични данни; получателите; източниците; предвидения срок за съхранение; правото на жалба до надзорен орган; наличието на

автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.

● Право на коригиране - имате право да изискате коригирането (без ненужно забавяне) на неточните лични данни, свързани с Вас. При наличието на непълни данни имате право да изискате попълването им.

● Право на изтриване - имате право да изискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, когато: не са необходими повече за целите, за които са били събрани и обработвани; оттеглите съгласието си или възразите срещу обработването и нямаме друго правно основание за тяхното обработване; личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; личните Ви данни трябва да се изтрият с цел спазване на правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или на държава членка.

● Право на ограничаване на обработването - имате право да изискате ограничаване на обработването, когато: точността на личните Ви данни се оспорва - за срок, който позволява извършването на проверка за точността на данните; обработването е неправомерно; не се нуждаем повече от личните Ви данни, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; сте възразили

срещу обработването и очаквате проверка относно законовите ни основания и преимуществото им пред интересите Ви.

● Право на преносимост - имате право, когато обработването на Ваши данни е основано на съгласие или изпълнение на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, да получите безпрепятствено личните данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, за да ги предадете на друг администратор.

● Право на възражение -имате право, на основания, свързани с конкретната ситуация, да възразите срещу обработване, включително профилиране, на личните Ви данни, което излиза извън законните цели.

● Право на жалба - имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни за нарушаване на Вашите права в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 5 (пет) години от извършването му. При нарушаване на правата Ви

можете да обжалвате актовете и действията ни и по съдебен ред пред компетентния съд.

 

Как можете да упражните правата си като субекти на лични данни?

Ако желаете да упражните правата си, можете да изпратите заявление до Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105, както следва:

● на електронен адрес: kantora_pld@abv.bg

● на физически адрес: гр. Хисаря, 4180, ул. Илин Паунов №7;

● на място - в офиса на управител на Дом за стари хора ,,Резуденция Дядо Ради“ гр. Хисаря или седалището ,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105, гр. Пловдив, ул. ,,Дръзки“ 13А.

Заявлението може да бъде изготвено съгласно предоставен от нас образец, както и в свободен текст.

С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще отговорим в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме

искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други субекти на лични данни.

Ще Ви предоставим безплатно копие от личните данни, които са

в процес на обработване, като си запазваме правото да наложим такса в пропорционален размер при повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Промяна и актуализиране

Текстът на настоящото уведомление е съобразен с актуалната общоевропейска и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни. При промени в нормативните разпоредби и/или фактическата обстановка настоящата политика ще бъде изменена по съответния начин, като информация за извършените промени ще бъде

достъпна на място.

 

 

 

01.01.2021г.                                                Дом за стари хора ,, Резиденция Дядо Ради“ - гр. Хисаря, управляван от ,,Меди Корект'', ЕИК: 201901105